Nomba filemoneka

Ubusomboshi bwa fyakulya mu mabala yaba namayo kuti bwafika kuli 30% nga twaposa amano ku mulinganya pakati kaba namayo elyo naba shibantu, mukulolesha pali iyi milandu, Ukukabila kwa masambililo, inshila kufuntwilamo ubulimi nefishinka, ukukwata impanga, ifikabilwa mubulimi ne ndalama, elyo nokutwala ku mishika. Ili lyashi likumine abafwailisha ifishinka, utubungwe twa buyantanshielyo naba bomfi bamona pa bulimi.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
15:30
Produced by
Agro-Insight