Ukusunga imbuto sha nyangu

Ukusankanya ifilimwa nama legume, ninshila imo iyakupwishimao icani ca striga nokuwamya umushili. Lelo ukusunga imbusto sha legume ishisuma kwakwata amafya yabili. Pakubala imbuto ukonaika, elyo kabili abantu abengi, balitemwa ama legumes. Natumfwe ku balimi bamo mu calo ca Ghana.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
12:00
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, ICRISAT, SARI, Technoserve