Kubamba mubundu wambolezi

Kulima kwakutabelesya misamu kukulwaizya balimi kuvwuzya butebuzi kubelesya zyilengwa leza, akucesya mali aabeleka.Kakuli mbolezi iibambwa nimbotu, balimi banji bamvwa butolo kwiibamba nkaambo kamulimo munji.Mucipekupeku eeci, tulaiya banamula mbobakonzya kutugwasya kubamba mbolezi mbotu kubelesya zyotujisi mumpulazi- kakwiina akupindamuna mbolezi.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
16:18
Produced by
WOTR