Atukanane mali

Kubalila kugwasya balimi kuzyiba mweelwe wamali ngobajana angobabelesya kwiinda mukucinca kuzwa kucilengwa cimwi kuya kuli cimwi.eeci cilagwasya kusala kwamwaka uuccilila kumakani aacilengwa cakusola kubelesya mumyuunda yabo.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
3 months ago
Duration
6:26
Produced by
Agro-Insight, AMEDD, Countrywise Communication, FLASH, Fuma Gaskiya, ICRISAT, INRAN, UACT