Kutebula, kuyanika alimwi akuyobola mpilibili

Balimi bazwa mucisi ca Malawi nkocili kumusanza bakabaa nzila zyakutebula, kuyanika alimwi akuyobola mpilibili. Kutegwa kumaanza kakutacisi, balabelesya nzila zyinji. Penzi lipati mwamana kuzyiyobola mpilibili mume nkaambo eeci inga capa kuti mpilibili zyanu  zyivwunde akubamba cintu cikola citegwa Aflatoxin . Kutegwa eeci citacitiki, mutani kuyaniki mpilibili zyanu mucipepa mwalo munga mwaba mudumu.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
11:00
Produced by
NASFAM