Kubamba nkuku zyivwubwa muminzi

Amubambe bulo bwazyisamu nokuba bwizu bwakayuma kutegwa nkuku mpozyitulila mai kaali kabotu. Eeci cigwasyilizya kucesya mudumu alimwi atuuka. Pele tuuka tusyoonto  tatuli ngemapenzi alikke pe. Mvwiki yakukonkonwa yomwe, tukuku tulajalilwa kutegwa tutalumwi nokuba kusoweka. Eezyi nenzila zyuuba-uba zyomunga mwabelesya kukomezya nkuku zyanu, kusanina mukwasyi wanu alimwi akubaa mali.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
10:12
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO, Songhaï Centre