Ukufusha inkoko sha mumishi

Inkoko sha mumushi shilakwatas utwana utunono namani pamilandu iyalekanalekana. Tuti mwafusha inkoko pakukonka inshila ishayanguka ukushilisha bwino, kabili kuti mushitishako shimo pakukwata indalama shimbi ukulisha ulupwa.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
8:44
Produced by
Practical Action