మూలికల మందులతో మేకలు, గొర్రెల్లో నులిపురుగులను నయం చేయడం

ఈ వీడియోలో, మేకలు గొర్రెలకు నులిపురుగులు ఎలా వ్యాపిస్తాయో దక్షిణ భారతదేశంలోని రైతుల నుండి నేర్చుకుంటాము. కొన్ని తేలిక పద్ధతులతో వాటిని అరికట్టడం, నయం చేయడాన్ని కూడా చూస్తాము.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
HELVETAS
Uploaded
1 year ago
Duration
11:26
Produced by
Shanmuga Priya