ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗು

ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಬೆಂಬಲಿತ ದಳ್ಳಾಲಿ ಮೂಲಕ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಗಾ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜೋಳದಹುಲ್ಲು  ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:53
Produced by
Agro-Insight