ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು

ಗೋಡಂಬಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಮರಗಳು ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಕಟಾವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
4 months ago
Duration
8:41
Produced by
DEDRAS