ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ aphids ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

aphid ಗಳನ್ನು , ಕೆಲವು ಸಾವಯಾವಆಚರಣೆಗಳು, ಬೂದಿಯ ಸಿಂಪರಣೆ, ಬೇವಿನ ಮಿಶ್ರಣದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಲೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
9:13
Produced by
CCDB