ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಗಳಿಂದ deworm ಮಾಡುವುದು

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ, ಹುಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ, ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈತರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದುಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
11:26
Produced by
Shanmuga Priya