ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗಳ ಅಭಿನವ ಉತ್ಪಾದನೆ

ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ  ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ನೀವೂ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಗಮನವಿಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು  ಅಭಿನವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
5:56
Produced by
Countrywise Communication