ಕೆಚ್ಚಲ ಬಾವಿಗೆ ಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿ

ಕೆಚ್ಚಲ ಬಾವಿನಿಂದ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಸ್ತನಗಳು ಸೋಂಕಿತವಾಗಿ ಕೆಚ್ಚಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿಗೆ ಕೆಚ್ಚಲ ಬಾವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
5 months ago
Duration
15:12
Produced by
Atul Pagar, Anthra