ತೆಳ್ಳನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುವುದು

ಸಾಲು ನೆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದಾಗ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು   ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು  ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಾಖೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ್ 20 ಬೀಜಕೋಶಗಳನ್ನು   ಎಣಿಸಬಹುದು, ಇದು ಎರಚು ಬಿತ್ತನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.  ಸಸ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೀಜಕೋಶಗಳನ್ನು   ಮಾತ್ರ  ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ  ಈ ಎಲ್ಲಾ  ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎಳ್ಳನ್ನು   ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ  ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
3 months ago
Duration
10:00
Produced by
MOBIOM
Categories