ವರ್ಮಿವಾಷ್ , ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಯವ ಬಲವರ್ಧಕ

ಮಣ್ಣುಹುಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ compostನ್ನು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ದ್ರವವೇ ವರ್ಮಿವಾಷ್. ಇದು ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ harmoneಗಳು , ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು , nitrogen , phosphorus  ಮತ್ತು pottasium  ನಂಥ ಮುಖ್ಯಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ  ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿರುತ್ತದೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
5 months ago
Duration
13:22
Produced by
Shanmuga Priya