Ukulima imbuto shapusana mwibala lyenu

Ishimbuto shipandauka pakumena shikankala mukupusanya pusanya kwakumena pamulandu wakutila shilacefya inseku,elyo shilabweshesha umufundo mumushili. Mufwile ukushita umuti wa   Rhizobium uwakwata utushishi uto utwikala mumushili pamyaka iingi.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
12:29
Produced by
Nawaya