Kukasya ndongwe kuvwunda zyayanikwa azyayobolwa

Nkubi zilazwa mu ndongwe mumapopwe azimwi zisyango akuleta malwazi. Atuzibambilile ndongwe kuzwa nozyasyangwa, kapati noziyanikwa akuyobolwa.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight