Ukupwisha ubulwele kuli tomato

Ububulwele ebuletwa notushishi uto tushala mumushili. Pamulandu wakutila ubulwele bulasalangana mukwangifyanya checheteni amabala yenu. Nga mwamona ifilimwa fyenu nafilwala putuleni uyo pakutila ubulwele tabusalanganine kufilimwa fimbi.Ilyo mwaputaula ifikwete ubulwele ocheni pantu tamufwile mwafibika pafyo mukalafumyapo umufundo. Ubulwele bwakulailakofye pamulu.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
8:51
Produced by
Practical Action Nepal