Ukucimfya utushishi utwa ma aphlids muli chilemba namumusalu

Kuti mwacincitila utushishi twama aphids ukupitila mukubomfya inshila shacikaya ifyapala ukusansa imito, amenshi ya neem elo nefilimwa fimbi ifingacincitila.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
9:13
Produced by
CCDB