Ukwipaya utushi nangula imfumba fumba ukubomfyafye umuti wachikaya

Ilyo kwaba ukubomfya bachibusa babashibulimi pamopene nefimuti mukwete mupepi chikafwilishako ukuchinchintila nokwipaya ututushisi elo kaili kukaba ukunonkelamo nokukwata ubusomboshi ubusuma.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight and FAO