Kupanga chiphonde kufuma ku soya

Wannthu wanandi pacharo chapasi wakusazgako chiphonde ku vyakulya kusti chinowe. Kumwera kwa Africa, vyakulya vinandi wakuphikira chiphonde chakupangika kufuma ku Néré. ku Mali chiphonde ichi wakuchichema soumbala. Chifukwa chakudumula chomene makuni gha Néré muchipalamba cha Sahel, chiponde cha soumbala chikusowa kweniso ngwakudula. Nangawuli mungagwiriska ntchito vyachizungu, wamama wanyake ku Mali wasanga nthowa yinyake yakupangira chiponde kufuma ku soya.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
FRI
Uploaded
3 months ago
Duration
9:57
Produced by
AMEDD