ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಮರದ ಹೊಟ್ಟು ಬಳಸುವುದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುವವರೆಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
8:42
Produced by
Biovision