ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜೀವಂತ ಬೇಲಿ

ಜೀವಂತ ಬೇಲಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಹುಲ್ಲು, ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 months ago
Duration
15:00
Produced by
Agro-Insight