వరివిత్తన సంరక్షణ

బోగ్రా జిల్లా,మజ్హీరా ఉపజిల్లాలోని  మరియా గ్రామ మహిళా రైతులు వారి చేదు జీవితానుభవంతో  విత్తన సంరక్షణకై  బాగా   పనికొచ్చే మెళకువలను కనుగొన్నారు. మనమెందుకు ఈ క్రియాశీల మహిళల నుండి నేర్చుకోకూడదు?   ఈ వీడియో వరి సలహా డీవీడీ  లో ఒక భాగం.   

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
7:07
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS