విత్తనాలతో విజయం సాధించండి

సాప్తాహిక సందర్శనాలలో, తాంజేనియా లోని ” రైతు చేను పాఠశాల’  ఏజెంట్   సహాయంతో  వివిధ జొన్న రకాలను  స్త్రైగా కలుపునివారణ దృష్త్యా   ఎలా పరీక్షించి మౌల్యాంకనం చెయ్యాలో, అవి ఎలా వివిధ పద్ధతులకు స్పందిస్తాయోనని తెలుసుకున్నారు.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:53
Produced by
Agro-Insight