ಕಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

ಬೆನಿನ್ ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
12:05
Produced by
Alcide Agbangla