ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು

ರೈತಮಿತ್ರ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸೈನಿಕಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ, ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight and FAO