Ukudinga imihogoyi

Ukufaka imithi yokubulala izibungu kuyadula njalo akuvamile ukuvikela imihogoyi. Kuqakathekile ukuvakatshela umlimisi kabili ngeviki ngesikhathi samaviki akuqala ayisithupha, njalo ubulale ngesandla amaqanda lemihogoyi emincance. Kubalulekile ukuhlola insimu ngoba nxa ungasenzanga njalo ulakho ukuswela isivuno ekugcineni.

Current language
Ndebele
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Duration
14:10
Produced by
Agro-Insight and FAO