మిరప పొడి తయారీ

ఒక ఉత్పత్తి మారకుండా, ఒకే రకమైన నాణ్యత, ఒకే రుచి, ఒకే రంగు మరియు మంచి సమర్పణ   కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:30
Produced by
Agro-Insight