Nə́ cî gwyaywə̂ pəpúŋ

Ǎ Taŋzanî, ntʉ́m gô foʼtə mghɛvəcáʼ pə́ wə́ jíʼtə́ pətsʉ́ʼcáʼ bʉɔ̌ tiŋtə ntîntǐ gwya sɔgô myə pə́ a ghə̂ gʉ̌ʼ nə̂ strígà, ba mpáʼ pə́ a cwə́ bə́yə pú ghə ntîntǐ mləŋtə nə́, páʼ wâp shaʼ gó bǎyá gapdzʉ́ lə.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
10:53
Produced by
Agro-Insight