GDT00 Nə́ nyaptə cǎʼ a láʼ gə ŋkwítə́

Pú kə lê nwə nə́ nə́ zhimfaʼ nə nyáp cáʼ a láʼ gə ŋkwítə́ ntʉ́m Afrikà. Ǎ fíŋ nə́ kwítə nə́ pɔ́mtə cáʼ yə â díláʼ mpfʉ́ á biŋ ŋkwítə́ pó mbíbí mshə̂ŋywə́, ba mpáʼ ŋkə́lôʼ gwyə̂ bə́ mcʉdʉ́ yə â díláʼ ŋkyə́pnyə́.  

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
7:28
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam