Bʉɔ̌ nə̂ŋ gɔ̌p lǎʼ

Po lé twɔʼ də́ fʉfʉʼ mpələ́ŋ kə ghê jə̂myə̌m díŋnyə́ ntʉ̂m é jyə́ gaə́ gɔ̌p ne nyə bə̂m. Â gə tsʉʼ lə ghyə́ʼ mim á teʼ ba mwəcwəgho lə yɔ́m á teʼ. Daʼgaə́ nwə tə́ bə́ â daʼ pǒ mcwəcwəgho mɔ pə́. Â bə́ nə̂ dəŋdzə gap a cə́ŋ gaə́ pǒgɔ́p cwə́ ntʉ́m kɔm bwɔ́k páʼ mə́ghə́m kə nə́ pî lə̂. Pə́ mjyə mɔ pú a shə́ sobo mjyə təkǒŋkáp ghə̂ po nə̂ŋ gɔ́p wáp pə̂ pəpúŋ, nə́ minyə́ tuŋdyə̂ yɔ́ bíŋ kwiʼ dəŋ ywə̂ yɔ́.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:12
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO, Songhaï Centre