పొడి పరిస్థితుల్లో వరిని నేరుగా నాటడం

నార్లు పోసి నాటడంతో పోల్చితే, నేరుగా నాటే వరి పంటకి నీళ్ళూ, శ్రమా, డబ్బూ తక్కువ కావాలి. నార్లు నాటిన పంట ఇంకా పొలంలో ఉండగానే, ఇది ఒకటి రెండు వారాలు ముందే పక్వానికొస్తుంది.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
8:13
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan