నీటిపై తేలే కూరగాయల తోట

వర్షాకాలంలో మా భూమి నీటిలో మునిగిపోతుంది కాబట్టి, మా పూర్వీకులు బతకడానికి పంటలు పండించే మార్గాలని వెతకడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళు పంట అవశేషాలని వాడి, తేలే తోటలని కనిపెట్టారు. తేలే తోట సహజంగానే సారవంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి, వేరే రసాయనిక ఎరువులుగానీ, కీటకనాశనులుగానీ మాకు అక్కర్లేదు.”

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
14:15
Produced by
CCDB