మేకలు, గొర్రెలని లావెక్కించడం

సాధారణంగా, తొందరగా లావెక్కుతాయి కాబట్టి రైతులు మగ గొర్రెలనీ మగ మేకలనీ ఎంచుకుంటారు. లావెక్కించడానికి సరైన జంతువులని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. లావెక్కించడానికి ప్రోటీన్లున్న మేతని 3 నుంచి 6 నెలలపాటు పెట్టాలి. దాంతోబాటు, అవి ఆరోగ్యవంతమైన వాతావరణంలో ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. అవి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి టీకాలు వేయించి, ప్రతి మూడు నెలలకోసారి డీ-వార్మింగ్ మాత్రలు వేయాలి.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
6 months ago
Duration
11:00
Produced by
Practical Action