అరటి పిండిని చేయుట

ప్రపంచమంతటా, మనుష్యులు  అరటి పళ్ళను తింటారు. కొంతమంది వారి ముఖ్య భోజనంగా  తయారుచేస్తే, చాలా మంది వాటిని పళ్ళ రూపంలో తింటారు.ఒకసారి కోతలయ్యాక, అరటిపళ్ళు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండవు మరియు వాటిని నిర్వహించి, నిల్వ చేసే ప్రక్రియలో  దెబ్బతింటాయి.

కానీ, మీ అరటిపళ్ళను ఇంకో పౌష్టికాహారంగా  మార్చవచ్చు. అదే పిండి

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
11:45
Produced by
KENAFF, Farm Radio Trust Malawi, UNIDO Egypt, Farmers Media Uganda