Bʉɔ̌ lwɔʼ ntɔ́m ntʉ́m fʉfʉʼ mpələ́ŋ

Pətsʉ́ʼcâʼ də fʉfʉʼ mpələ́ŋ dwɔ́ʼ ntɔ́m nə̂kə́lə́ wáp ka ghə́ mɔ̂k ŋkyəʼkyəʼ. Pə́ wáp yô fʉfʉʼ mpələ́ŋ tə a ntʉɔ́ ŋkáp, nə́ dwɔʼ ntɔ̂m tsáp tə cwə nə́ nə gɔ́sim fíŋ kûʼ. 

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 months ago
Duration
8:42
Produced by
Biovision
Categories