Bʉɔ̌ lôʼ gho Midiwu nə̂ Tomâtə̀

Gho mildiwû fə́ nə́ mfam myə â shwə́ ntʉ́m cáʼ kə nə́ dzyak dəm ne lə̂. Po pə́ sháʼ gô yɔ guŋ mtyə́ʼ awɛ́. Po yɔ̂ bû myə́ gho pə́ nə́, po yáʼ nto. Ka po láʼ níŋ bû myə́ myə ghǒ nə́ á nê netsə́, nə̂kə́lə́ mfâm gɔ kwyə́ ghɔ á dzə nə́ŋ sa ntʉ́m gô yɔ awɛ́. 

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
8:51
Produced by
Practical Action Nepal