Bʉɔ̌ lə mhwə láʼ dóʼ mcwəcwə vâm dzə́

Ǎ ntʉ́m ciŋnyə shyəcyə yəŋ pənə́ŋtsə́ Sîsǐ Inde pə́ gɔ lányə́ wɔ́kpə páʼ mcwəcwə̂ ŋkó nə̂ mjʉjʉ pú a dzə́ lə. Pə̂ gɔ piŋ yɔ́ páʼ pə́ pú cwâjyə kə páʼ pə́ pú pá mnɔm pyə mcwəcwə̌ vǎm pú á tə a kúʼ sɔmywə́.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 months ago
Duration
11:26
Produced by
Shanmuga Priya