Kupita nchisakula yiwungu ya chilendo

Kupopela mteka kwakudula soni kwangakamuchisya. Mjendele mgunda wenu kawili mlungu uli wose kwa milungu nsano na umo mli mkuwulaga mandanda ga tuwunguto ni yala. Kuli kwambone kusakula tulombotu ligongo naga kulepela ngamgowola yejinji.

Current language
Yao
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
FAO - MALAWI
Uploaded
8 months ago
Duration
14:10
Produced by
Agro-Insight and FAO