Bʉɔ̌ nyap netsə́ láʼ yə shyəshyə ba yə bvɔ̂pvɔ́p

Nə́ tsʉ̂ʼywə́ pəpûŋ shə́ŋ gaə́ cǎʼ pə́ pəpúŋ, nə̂kə́lə́ câʼ pəpûŋ bə á ghə mcwəcwə ntʉɔ pú a mmə́ŋkǎmcicíŋ. Po pə̂ gɔ́ nyap netsə́ láʼ nə́ hǎp ɛktâ gǒ, po lé mdhaə̌ naʼ hwǐ kílu 10, mciciŋ naʼ, və́ pwá shishə kə yá duŋ duŋ ywə́ lə̂, shúka tə pú míŋ nə́ nyàp gə́ taʼ pǔ cáʼ tə gho nə́.  

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 week ago
Produced by
Atul Pagar, WOTR
Designed & Built by Adaptive - The Drupal Specialists