Su bɛsɛn bàrù gue nɔɔ̀ri

I n dà yì sɛ̃ɛ kee yeru kue kà dãa bùri ǹ kùn mɛ̀ yàkà sì su du, ǹwa gue yi yu n dà  yin sɛ̃a ke dàakàrì sɔɔ. Ya rà de yam yĩrerun dam mù kãara, kɔ̀kɔ bii tùkò kpake nì nu koo ràa yì wasara ko, nu kù rà maà yen fɛa wa. Àdàma  n ǹ kɔ̀kɔ̀ piibuu tùkò kpakee be tɔ̀na ba gari.yàsuma gbiikìi nì ba nì kɔa, goò bìi ni nu kon wãawà gɔ̃rɔ gùnɔsu sù kà sii mwɛɛrin sɔ̃ ǹ kùn mɛ su kù kà kɔ̃ɔ̀ra. Yèni kà  kòokoosu gasu sì su ǹ gobi mɔ ma sun sɛ̃ i ko kpĩ i bɛn  bàru gue sabèwà yu n bwãa do, i bɛ̀n yɛnu diisia kpà i bɛn yàrè sosi. 

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
11 months ago
Duration
10:12
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO, Songhaï Centre