Isabi nge cakulya elyo ne filyo fye sabi

Bushe plankitoni chinshi, kabili cinshi cabela icikankala ukukampusha imikulile yaiko?  Abalimi incenshi ku Bangladesh balondolola ifyo basunga amenshi mu fishiba elyo nefyo cayana ukulundamo ifilyo mukusandulula isabi.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
11 months ago
Duration
10:00
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
Categories