Nùkún e è xya ganji e nɔ́ ɖò azɔn ǎ

Glesì lɛ́ nɔ́ mɔ wuvɛ ɖesu tawun do xya nùkún lɛ́, ɖó nùkún lɛ́ nɔ́ glɔn fifa ayikúngban tɔn. Xo nɔ wa ɖo ɖagbe nyinyi nùkún lɛ́ tɔn wu, bɔ kpo nukun e ma ka nyɔ ǎ e kpo ɔ́, e sixu ɖo nukùn ɖɔ nǔ lɛ́ ni na ganji ǎ. Ɖo yɛ elɔ lɛ́ mɛ ɔ́, mi ná mɔ ɖéé glesì Maria gletoxo tɔn lɛ́ glo wuvɛ nɛ ɔ gbɔn e. Nuxyaxya sɔ nɔ nyi wuvɛ nu yě din ǎ, e na bo tlɛ nyi ji hwenu wɛ ɔ́.  

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
4 months ago
Duration
6:22
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS