Swɛ̃ɛ su wa su di, dĩanu su swɛ̃ɛ wɛ̃

M̀ba ba sokumɔ nim gɛrèru, yen biru m̀ba sɔ̃na n kà weenɛ bù nim gɛ̀renù seesia ?Bangalàdɛɛsìn gbèe wukòbu ba koo sun sɔ̃ɔsimɔ mɛ̀ ba rà kà yɛɛ tè sɔɔ ba ben yɛnusun swɛ̃̀ɛ sabùwan nim nɛnùsìnɛ, kà yèn sɔ̃ n kà weenɛ bù swɛ̃̀ɛ yi dĩa soseru wɛ̃ yù wa yù kpɛ̃a.

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
10 months ago
Duration
10:00
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
Categories