I bɛn gbàre buabu wɛ̃rasìa

Yè ba rà kà gbàre tè ta yee tubu yera  ten wurùsu kà te bwãrun gberabu. I n dà kà bɛn gbàrenu buabu tore gbàre bwese tè ba gɔsìan min dì tore kpà i kà barù gbàrenu wiru go nì kɔkɔ̀nu nu kù rà fùuku dam kamiɛ. I gbare ni sokosu wĩɔ gbèrɔ i ku raa kà kɔkɔ̀nù wuma yɛnuɔ. I gɔsio ǹ wɛ̃ra gbèrù mi kpà i nì nu kɔ̀kɔ̀nù dua yii ɔnnɔ i dɔ̃ɔ mɛni, nì nu bwãa do kpà i ni sìka yi.

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
7 months ago
Duration
13:42
Produced by
Songhai and Helvetas