Tɔ̀n kùrɔ gònibàn dom yamiabu

Ma tɔ̀n durɔbu ba tɔ̀n kùrɔ bè ba yiibɛnu kpare bɔru gabe, ben yɛnusu kà ben wuun wùnànɔsu su rà wuuswaa dewà kpa sù dam kò kpà nukù dobu bù sosi. Tɔ̀n kùrɔ wì u tìi naanɛ sãa  ma u rà tìi siare win wam wɛ̃ɛbù sɔɔ, yen yɛ̃rò u koo kpĩ u n dà kà sɔ̀m yee ìsònkobàn tɔ̀mbù wesianɛ sàa bà mɛròginu kà tɔ̀n dirobun ginu. Ya koo màn kpĩ yù wìi swaa wukia u n dà kpĩ ù kà win kiàru yari ù dɔra tem tùkùmmɔ. Yiigbɛɛ nu wãa dãa marùm wùnànɔ̀su sɔɔ, nu rà kãwà nù kà tɔ̀n kùrɔbun wùu nì nu nɔɔ nɛ, ma nu gòni damgibu mɔ kà sɔ̀mbùru kò.

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
4 months ago
Duration
14:28
Produced by
Agro-Insight