SLM12 Ulimi wa mleranthanka

Chilato chikulu nkhuchepeska ndalama zakugwiriska ntchito nakusazgilako phindu. Vundira na mtika vikusazgikilako. Charo cha Zambia chikudangilira pa ulimi uwu kusi kwa chipalamba cha Sahala mu Africa ndipo ndondomeko iyi yikulongora umo nthowa iyi yikugwilira ntchito.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
1 year ago
Duration
8:03
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam, World Bank Institute