Kukhazikiska misika ya mbewu zalokolo, zakulimika kwambula mankhwala

Kuti muguliske mbewu/katundu wakulima kwambula mankhwala, tikwenera kulondezga vinthu vinayi ivi: Kukoleranako pagulu; Kudumbirana na walala wamchigaba; Ndondomeko yakukhazikika mwakuti makasitomala ghamanye kuti katundu uyu ngwambula mankhwala; Chaumaliro nkhukhazikiska nthowa zakwendeskera malonda.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
10 months ago
Duration
15:38
Produced by
Agro-Insight